papers

 

Актуалност и значимост на проекта

Актуалността и значимостта на тематиката за изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални специални свойства хартии е свързана с развитието на потребностите на обществото и икономиката и се обуславя от съществуващите световни тенденции за създаването на нови, екологични продукти  в условията на задълбочаване на процесите на глобализация. Хартията е капилярно-порест материал с гъвкаво-пластични свойства, притежава уникален комплекс от потребителски свойства, незаменим биоразградим материал, необходим практически във всичките сфери на живота и дейността на хората.  Хартията е продукт, който се рециклира и е част от кръговата икономика. Устойчивият растеж е една от основните цели на Европейския съюз. С оглед на недостига на природни ресурси в световен мащаб девизът „постигането на по-добри резултати с по-малко средства“ се превърна в основното предизвикателство. Редица научни изследвания и инициативи са насочени към устойчивото потребление и производство. Те следва да подобрят общите екологични показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да стимулират търсенето на по-добри продукти и производствени технологии и да улеснят потребителите при вземането на решения чрез осигуряването на подходяща информация. Хартията е един от малкото наистина устойчиви продукти и е високорециклируема и биоразградима. Тя се рециклира повече от всеки друг продукт от потока твърди отпадъци. По-голяма част от енергията, използвана при производството на хартия е възобновяема. Хартията е естествено подходяща за кръговата икономика. Най-голям е делът на произвежданите хартии и картони за опаковки. Все повече нарастват изискванията към хартиите, затова е необходимо непрекъснато подобряване на техните свойства. Екологичната химия и методите за защита на околната среда, физико-химичните процеси и проблеми по опазване на околната среда са основата за изследване и получаване на хартии със специални мултифункционални свойства.  Значимостта на научната проблематика се отразява в основния момент на Болонската конвенция, която свързва висшето образование с възможността младите хора да намерят реализация в Европа и извън нея, от концепцията за Национална стратегия за учене през целия живот с  основни принципи залегнали в редица европейски  стратегически документи, свързани с професионалното и продължаващо обучение в сферата на различни институции. Проблемът за оползотворяване на отпадъчната хартия е  важен  и актуален за разрешаването на суровинния недостиг от влакнести материали както  за нашата страна така и в световен мащаб. Получаването и използването на хартии със специални мултифункционални свойства ще спомогне за разрешаването на екологични проблеми свързани с опаковането на различни стоки, предмети на изкуството ,както и дълговечността на документната хартия.