papers

 

В рамките на предвидените мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта бе организирана кръгла маса и семинар във Велинград. Организираната кръгла маса бе на тема: „Устойчиви и екологични подходи за облагородяване на хартии и картони“, проведена на 15 април 2022 година във Велинград. По време на кръглата маса бяха представени основните акценти от работата по тематиката на проекта свързана със съвременните екологични материали прилагани при производството и облагородяването на хартии и картони. Участниците в проекта представиха презентации по различни тематики свързани с проекта. Голям интерес предизвика информацията и представянето на уебсайта на проекта: https://mfp.uctm.edu.

На втория ден бе проведен заключителен семинар обобщаващ резултатите от изпълнението на задачите от работната програма по Първия етап от проекта "Изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии". Представен бе и отпечатаният електронен сборник, изготвен от членовете на колектива „Интердисциплинарен подход при формиране и оптимизиране свойствата на хартии“. Към него бе проявен голям интерес. В електронен вариант сборникът е качен на платформата на проекта.

Проектът "Нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии" отговаря на търсенето на потребностите на обществото и специалистите от целулозно-хартиената промишленост и опазване на документалното наследство. Хартията е нехомогенен листов материал и въз основа на вида на покритието хартията може да бъде ключов материал с широк спектър от свойства оптимални за печат и опаковане;  документи; санитарно-хигиенни и други. Материалите от хартия имат предимства като биоразградимост, възобновяемост и рециклируемост.

Научните постижения на проекта са в резултат на проведената експериментална дейност, свързана с подобряване, съчетаване и придаване на хартията  нови функционални свойства, свързани с нейната хидрофобност, бактерицидност и дълготрайност. Проведени са лабораторни изследвания за облагородване на образци хартии като са използвани екологични  и биоразградими спомагателни вещества. Изследвано и установено е положителното влияние на биоразградимия полимер хитозан върху  капилярно-хигроскопичните, физикомеханичните и оптичните свойства  на хартията както и на термичната й стабилност. Проведени са изследвания за подобряване на бариерните свойства на хартията с помощта на разтвори от поливинилов алкохол. Проучена и установена е  антибактериалната активност на хартии обработени с растителни екстракти от български билки (розмарин, жълт кантарион, мащерка, ким, босилек, лавандула) и етерично масло от лавандула. Изследвано е въздействието на обработка със сребърна вода за подобряване на антибактериалните свойства на хартията и  термичната стабилност на хартията. Проведен е  сравнителен анализ на антибактериалните свойства на два вида  етерични масла от мента (M. Piperita и M. arvensis).

Установени  са възможностите за приложение на биомаса от плодовете на копър   в състава на композитни смеси и използването й  като биосорбент на  Cr (VI) от водни разтвори.

Изследвани са факторите влияещи върху дълготрайността на хартията и са проследени закономерностите в процеса на стареене. Материалите от проучването на колектива са събрани и оформени в електронен сборник "Стабилизиране и съхранение на хартията".

Получените резултати са представени на научната общност в  10 публикации у нас и в чужбина. От публикациите две са в списания с  висок импакт фактор (IF= 3,4), четири броя  са  в списания реферирани в Scopus, пет броя  са  представени на  международни научни форуми.  Във всички публикации е изразена благодарност за подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на МОН по  проект КП-06-Н49/1. Резултати от втори етап са предоставени за свободен достъп на уебсайта на проекта https://mfp.uctm.edu.

  1. Кръгла маса
  2. Семинар
  3. Сборник: "Интердисциплинарен подход при формиране и оптимизиране свойствата на харти"
  4. Брошура
  5. Обобщение на резултатите от изпълнението (първия етап)
  6. Популяризиране на резултатите от етап Втори