papers

 

В рамките на предвидените мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта бе организирана кръгла маса и семинар във Велинград. Организираната кръгла маса бе на тема: „Устойчиви и екологични подходи за облагородяване на хартии и картони“, проведена на 15 април 2022 година във Велинград. По време на кръглата маса бяха представени основните акценти от работата по тематиката на проекта свързана със съвременните екологични материали прилагани при производството и облагородяването на хартии и картони. Участниците в проекта представиха презентации по различни тематики свързани с проекта. Голям интерес предизвика информацията и представянето на уебсайта на проекта: https://mfp.uctm.edu.

На втория ден бе проведен заключителен семинар обобщаващ резултатите от изпълнението на задачите от работната програма по Първия етап от проекта "Изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии". Представен бе и отпечатаният електронен сборник, изготвен от членовете на колектива „Интердисциплинарен подход при формиране и оптимизиране свойствата на хартии“. Към него бе проявен голям интерес. В електронен вариант сборникът е качен на платформата на проекта.

  1. Кръгла маса
  2. Семинар
  3. Сборник: "Интердисциплинарен подход при формиране и оптимизиране свойствата на харти"
  4. Брошура
  5. Обобщение на резултатите от изпълнението (първия етап)