papers

 

Научно-изследователски проект КП-06-Н49/1

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДАВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА НА ХАРТИИ“

Финансиран от фонд „Научни изследвания“

Публикации

Списъкът с публикациите се намира на сайта на проекта: https://mfp.uctm.edu/publications.

Публикации в научни издания с IF, реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus:

 1. 1.1. Todorova D., Lasheva V., Effect of chitosan addition during paper-making on ageing stability of document paper, Cellulose Chemistry and technology, 55(9-10), 2021, 1083-1094. DOI: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2021.55.93, IF: 1,467.
  https://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT9-10(2021)/p.1083-1094.pdf

Публикации в научни издания без IF, реферирани и индексирани:

 1. Лашева В.Г., Тодорова Д.Т., Яворов Н.А., Цветанска И.П., Влияние обработки экстрактом лаванды на свойства бумаги, VI Научно-техническая конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, образование», 26-28 мая 2021 (on-line), Сборнике материалов конференции, Том 1, – С. 247-250, 2021. ISBN: 978-5-9239-1229-6. Indexing: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), eLIBRARY ID: 46432548.
  https://elibrary.ru/item.asp?id=46432548&pff=1
  https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Sbornik_materialov_Lesa_Rossii_t1.pdf
 2. Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Ivanova K., Opportunities for giving multifunctional properties of papers, KNOWLEDGE – International Journal, 46(3), 2021, 417-422. ISSN: 1857-923X (on-line), 2545-4439 (print), Journal Indexing: EBSCO, Index Copernicus.
  https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/53
 3. Todorova D., Yavorov N., Lasheva V., Microscopic analysis of fiber materials for paper production and their sheet-forming properties, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 15, 2021, 50-57. ISSN: 1314-7269 (on-line), Journal Indexing: IAEA INIS, eLIBRARY, CNKI, CiteSeerX.
  https://www.scientific-publications.net/en/article/1002197/
 4. Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Ivanova K., Tsvetanska I., Investigation of the aging of books, KNOWLEDGE – International Journal, 48(2), 2021, 327-333. ISSN: 1857-923X (on-line), 2545-4439 (print), Journal Indexing: EBSCO, Index Copernicus.
  https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/4746

Публикации в научни издания с рецензент:

 1. Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Biocidal properties of paper – modern challenges, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 15, 2020, 24-26. ISSN: 1314-7773 (on-line), ISSN: 1314-7420 (print).
  https://jfpstt.com/wp-content/uploads/2021/02/JFPSTT-15-Number.pdf
 2. Цветанска И.П., Лашева В.Г., Тодорова Д.Т. Яворов Н.А., Иванова К.Й., Проучване на добри практики за използване на химически спомагателни средства при опазване на писменото наследство, XX Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 17-18 ноември 2021, Велико Търново, ISSN: 2683-0981.
  http://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/14-Iskra-Cvetanska.pdf
 3. Tsvetanska I., Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Ivanova K., Deacidificaton in the protection of written collections, VII International Scientific Conference - High Technologies. Business. Society 2022, 07-09.03.2022, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Year VI, Issue 1 (10), pp. 5-8, 2022. ISSN: 2535-0005 (print), ISSN: 2535-0013 (online).
  https://hightechsociety.eu/sbornik/2022.pdf
 4. Ценков Ю., Лашева В., Ценкова Р., Фактори влияещи върху дълготрайността на хартията, Полиграфия, 1, 2022, 39-44. ISSN: 0204-9953.
  https://polygrafiamagazine.bg/
 5. Ангелова Р., Лашева В., Методи за стабилизация на хартия при опазване на писменото културно наследство, Библиотека, 2022 (под печат). ISSN: 0861-847X.

 

 

Участие на членовете на научния колектив в Научни форуми през Първия етап от проекта

Списъкът с участието на членовете на научния колектив в Научни форуми през Първия етап от проекта се намира на сайта на проекта: https://mfp.uctm.edu/publications.

XXXI International Scientific Conference “The Teacher of the future”, 23-26 юни 2021, Будва, Монтенегро

V. Lasheva, D. Todorova, N. Yavorov, K. Ivanova, Оpportunities for giving multifunctional properties of papers, // XXXI International Scientific Conference “The Teacher of the future”, 23-26 юни 2021, Будва, Монтенегро, Knowledge International journal, vol. 46.3, pp. 417-422, ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online) 
https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5183

1

 

VI-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ», 26–28 мая 2021, Санкт-Петербург, Россия, с. 247-249, ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Лашева В.Г.,Тодорова Д.Т. Яворов Н.А., Цветанска И.П. Влияние обработки экстрактом лаванды на свойства бумаги // VI-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ», 26–28 мая 2021, Санкт-Петербург, Россия, с. 247-249, ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,  ТОМ 1, ISBN 978-5-9239-1230-6

https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Sbornik_materialov_Lesa_Rossii_t1.pdf

2

 

XXIII International conference, Materials, Metods & Technologies 2021,19-22 august 2021, Burgas, Bulgaria

V. Lasheva, D. Todorova, N. Yavorov, Microscopic analysis of fiber materials for paper production and their sheet-forming properties,//XXIII International conference, Materials, Metods & Technologies 2021,19-22 august 2021, Burgas, Bulgaria, Materials, Methods & Technologies, Volume15,p.50-57

https://www.scientific-publications.net/en/article/1002197/

Ииндексирано от IAEA INIS, Научна електронна библиотека eLIBRARY Русия,  Китайската национална инфраструктура на знания (CNKI), Semantic Scholar, CiteSeerX, полска научна библиография.

3

 

XXXI International Scientific Conference “The Power of Knowledge”, 08-11 okt. 2021, Kavala, Grecee

V. Lasheva, D. Todorova, N. Yavorov, K. Ivanova, I. Tsvetanska , Investigation of the aging of books, // XXXI International Scientific Conference “The Power of Knowledge”, 08-11 okt. 2021, Kavala, Grecee, Knowledge International journal, vol. 48.2, pp. 327-333, ISSN : 1857-923X (Online), ISSN: 2545-4439(Printed).

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5503

4

 

VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО 2022 07-10.03.2022, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

I. Tsvetanska,V. Lasheva, D. Todorova, N. Yavorov, K. Ivanova,  Deacidification in the protection of written collections, VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС.ОБЩЕСТВО 2022 07-10.03.2022, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ.

https://hightechsociety.eu/sbornik/2022.pdf

5

 

XX-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”, 17-18 ноември, Велико Търново

Цветанска И.П, Лашева В.Г., Тодорова Д.Т. Яворов Н.А., Иванова К.Й.  Проучване на  добри практики за използване на химически спомагателни средства при опазване на писменото наследство, XX-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”, 17-18 ноември,  Велико Търново.

http://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/14-Iskra-Cvetanska.pdf

6