papers

 

Екип

Ръководител на проекта

Доц. д-р инж. Веска Лашева

Доц. д-р инж. Веска Лашева е преподавател в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ – София, Ръководител на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“. Преподава дисциплините „Химически спомагателни вещества в целулозно-хартиеното производство“, „Технология на опаковките“ „Химия и технология на хартията“. Научните и интереси и изследвания са в областта на: технологията и свойствата на хартията, химични спомагателни вещества в целулозно-хартиената промишленост, опазване на околната среда, вторични влакнести материали, високодобивни влакнести материали, целулоза, опаковки, стареене, консервация и реставрация на хартия, и др. В тези области доц. д-р инж. Лашева има над 60 научни публикации, в това число и учебно помагало. Участва в международни проекти- COST Action FP 1104; COST Action FP 1405, COST Action СА 18224 , COST Action СА 19124,. Председател е на ТК 73 към БДС и експерт към Техническа комисия при БАС. Допринася с изследванията си и е полезна за проекта с опита, придобит в много научно-изследователски проекти в страната и чужбина. В изследователската си работа има натрупан опит във физико- химичния анализ на хартии, получаване на хартии с антибактериални свойства, използване на химически спомагателни вещества в целулозно-хартиеното производство, усъвършенстване на информационната квалификация и умения на студенти и докторанти.

Членове на научния колектив

Гл. ас. д-р инж. Димитрина Тодорова

Гл. ас. д-р инж. Димитрина Тодорова е  млад учен и преподавател в катедра “Целулоза, хартия и полиграфия“. Води лекции и упражнения по дисциплините „Химия и технология на хартията“, „Специални видове хартии“, „Конструиране и проектиране на опаковки“ . Участвала е в няколко  международни проекти COST Action FP 1405, COST Action СА 18224 , COST Action СА 19124.  Основните  научни изследвания са във връзка с  приложението на химическите спомагателни вещества в целулозно-хартиеното производство, изследване свойствата на хартиите, подобряване бариерните свойства на хартиите, технология на производство на хартии. В изследователската си работа има натрупан богат опит, свързан с получаването и изследването на свойствата на хартиите и композитните материали. Тя има спечелена стипендия за участие в програма ERA Fellowships Programme, с основен фокус насочен към трансфер на наука и технологии.

Гл. ас. д-р инж.  Николай Яворов

Гл. ас. д-р инж. Николай Яворов е млад учен и преподавател в катедра "Целулоза, хартия и полиграфия". Води лекции и упражнения по дисциплините „Биорафиниране на растителните суровини“, „Екстрактивни продукти от растителни суровини“, „Модифициране на дървесина и целулоза, и получаване на композитни материали“ и „Биоенергия и оползотворяване на химикалите“. Той успешно участва в програми за млади учени и постдокторанти към ХТМУ. Работи в областта на биорафинирането на лигноцелулозна биомаса и получаването на биопродукти с висока добавена стойност. Резултатите от научно-изследователската дейност публикува в международни списания с импакт фактор и има редица цитати. Активно участва в международни научни форуми, а от 2019 г. е член на Управителния съвет в международен проект – COST Action СА 18229. Член е на съюза на химиците в България.

Д-р  инж.  химик  Искра  Цветанска

Д-р инж. химик Искра Цветанска е главен експерт в „Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране“ – LibLab и преподавател в УниБИТ. Дългогодишен експерт-реставратор в лабораторията за консервация и реставрация на Националната библиотека. Научните ѝ интереси са насочени към алтернативните екологични подходи за дългосрочно съхранение на писменото културно наследство и към иновативните концепции в идентификацията, опазването, съхраняването, социализацията и мениджмънта на документалното наследство. Участва в редица изследвания в областта на физико-химичния анализ на документи с различни мастила, химията на реставрационно-консервационите процеси, биокорозиите на книжовните паметници, превантивно опазване и съхранение на застрашени колекции, управление на библиотечни фондове и др. Д-р инж Искра Цветанска - вписана в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с области на дейност, свързани с опазването на писмени и книжовни културни ценности.

Доц. д-р Калина Иванова

Доц. д-р Калина Иванова е доцент по Обществени комуникации и информационни науки в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Притежава голям международен опит и е преподавател към УниБИТ. Има незаменим опит в преподаването на курсове за професионално и продължаващо обучение, при това в различни формати – редовно, задочно и дистанционно. Осъществила множество проекти и изследвания в областта на организацията, управлението и маркетинга на културните институции, приложението на информационните и комуникационните технологии в културните институции; на съвременното информационно осигуряване и дигитализацията на фондове, както и в областта на историята на българската литература и на историко-социологическите изследвания на Българското възраждане. Наградена е с почетен знак "Златен век" - за принос в развитието на българската култура.