papers

 

Подходи за постигане на изследователските цели

Подходът при разработването на проекта ще се основава на съчетаване на класически методи и иновативни методи с участие на химически спомагателни вещества за установяване на оптималните условия на процеса на получаване и изследване на свойствата на получените хартии със специални мултифункционални свойства чрез листоотливане, микроскопия, физико-химичен и физико-механичен анализ и съвременни техники. Ще се изследват химически спомагателни вещества, тяхното участие в състава на различни видове хартии, както и влиянието им върху свойствата на хартиите. 
Многопластовите проблеми, възникващи в бързо развиващата се научна и образователна среда, залегнали в изследваната проблематика, налагат интердисциплинарен подход за успешната реализация на поставените задачи в областта на информационната грамотност, организационната комуникация, които са в синхрон с научния капацитет на проектния колектив.
Основните подходи за постигане на изследователските цели на проекта са:

  • Проучване на актуални проблеми по изследваната проблематика в целулозно-хартиеното производство и опазване на документалното наследство;
  • Мониторинг на съществуващият модел на управление на процесите в целулозно-хартиената промишленост и опазване на документалното наследство ;
  • Проучване на текущото състояние на обучението и ученето през целия живот в страната и в чужбина, в областта на опазване на документалното наследство и целулозно-хартиената промишленост;
  • Обмяна на опит и добри практики, чрез изследователски посещения на екипа в лаборатории и научни центрове, намиращи се в страната и в чужбина;
  • Работни посещения с представители на образователните и научни институции;
  • Дискусия с представители на образователните и научни институции;
  • Провеждане на интерактивни интервюта, които са гъвкави и адаптивни и дават възможност за натрупване на множество допълнителна информация, важна за анализа;
  • Провеждане на практически занятия с представители на различни научни институции;
  • Представяне на получените резултати в специфичната среда на тяхното приложение.