papers

 

Цели и хипотези

Проектът ``Изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии`` е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030г., в съответствие с програмите ``Учене през целия живот`` и ``Хоризонт Европа`` 2021-2027 г., и има следните цели:

 • Постигане на широка обществена информираност за целите и задачите на проекта и за неговата обществена значимост;
 • Информиране за постигнати резултати и въздействия на проекта и стимулиране на тяхното мултиплициране;
 • Създаване на необходима нагласа и привличане на партньори за бъдещо развитие на проектните идеи;
 • Разработване на съвременен, интегриран за получаване и изследване  на хартии със специални мултифункционални  свойства;
 • Проучване и изследване на актуални теоретични, методологически и практически проблеми при получаване на хартии в България;
 • Практическо обучение с ясно определени цели и перспективи на развитие;
 • Съчетаване на традиционни и иновативни образователни ресурси, което да допринесе за изграждането на благоприятна образователна среда за провеждане на практическо обучение;
 • Създаване на възможности за постоянно обучение в сферата на научните институции с цел повишаване на квалификацията и уменията на обучаващия и научен персонал;
 • Реализиране на съвместни програми за обучение и практика между образователните и научните институции;
 • Гарантиране на свободно движение на интелектуален капитал и създаване на благоприятна среда за провеждане на университетско, следдипломно, професионално и продължаващо обучение;
 • Насърчаване на изследователския интерес на обучаващите се, чрез участие в различни проекти и инициативи, свързани със следдипломното професионално и продължаващо обучение в сферата на опазване на документалното културно наследство и целулозно-хартиеното производство;
 • Проучване на условията за създаване на иновативна образователна и комуникационно- информационна среда, допринасяща за подобряване на основните изграждащи фактори за обучение в сферата на опазване на културното наследство и целулозно-хартиеното производство;
 • Утвърждаване на нова визия за управление на процесите в изследваната област;
 • Обосноваване на необходимостта от включване на учебно-образователния процес на иновативни екологични подходи, практически форми на обучение и алтернативни учебни програми;
 • Анализиране на водещи практики и тенденции за изучаване на чуждия опит в обучението по  опазване на документалното културно наследство и целулозно –хартиеното производство, взаимодействието между структурните елементи на системите на образованието и производството в страните от Европейския съюз;
 • Издирване, изследване и анализ на информационните и научни източници по темата;
 • Обмяна на опит и добри практики с утвърдени наши и чужди специалисти в изследваната област;
 • Интегриране на национални и международни партньорски мрежи от научни институции, в които да се провежда професионално и продължаващо обучение по темата.