papers

 

Изследователски методи и техники

Научните задачи в проекта се залага да бъдат изпълнявани и организирани така, че резултатите получени от изследването да имат както теоретична и емпирична стойност, така и  практическа приложимост. За постигането на поставените цели и на свързаните с тях задачи в изследването е приложена комплексна методология, която обхваща следните научни методи и техники:

  • Тематично проучване. Библиографско издирване и систематизиране на достъпните и чуждестранни източници;
  • Изследване на модели и добри практики, чрез стратегии за информационно търсене, чрез работни посещения и практическа работа – извличане и структуриране на информация.
  • Експериментален и иновационен подход.
  • Екологични физико-химични методи на системен анализ на отделни елементи с цел да бъдат определени специфичните особености и взаимните им връзки.
  • Метод на анализ на фактологична информация.
  • Метод на управленско моделиране, който дава възможности за осъществяването на оптимални управленски промени и предпоставки за интеграция между стратегическите цели и оперативните показатели.
  • Уебдизайн, уебсайт.
  • Образователна и PR-стратегия.