papers

 

План за реализация

Основната цел на проекта е чрез интегриран  подход да се получат и изследват хартии със специални мултифункционални свойства и съвременен профил на управление на физико-химичните процеси за опазване на околната среда, базиран на екологичната химия. Генералната цел на проекта е детерминирана от глобалните тенденции по отношение на увеличаване на ролята  на хартиите и целулозно –хартиеното производство с помощта на актуалните възможности на съвременните екологични технологии и включването им в образователната среда за университетско, непрекъснато професионално и продължаващо обучение в сферата на научните институции. Целта е да се стимулират научни изследвания в областта на иновативните образователни практики и европейските научни и образователни политики в сферата на целулозно-хартиеното производство на базата на екологичната химия и опазването на документално културно наследство.

С оглед на изпълнението на заложените цели, проектът ще се опре върху актуалните тенденции в подходите към изследване и изясняване същността и структурата на информационните аспекти на теоретичната и практико-приложна част от знанията за научно-технологичните процеси, необходими за съвременната организация на системата за опазване на околната среда в контекста на интегрирането  в съвременния глобализиращ се свят, и в подходите на обучение и предаване на знанията между поколенията. При реализацията на проекта ще бъдат следвани принципите:

 1. Проучване на модели и добри практики;
 2. Проучване на условията за иновативен подход за  получаване и анализиране на хартии със специални свойства чрез екологични физико-химични процеси, което да допринесе за подобряване на основните изграждащи фактори на научно-образователните области в целулозно-хартиената промишленост  и опазване на документалното наследство;
 3. Експериментално доказани резултати за утвърждаване на нова визия за управление на процесите на получаване хартии със специални мултифункционални свойства ;
 4. Повишаване на интереса, информираността и достъпа на потенциалните потребители до иновативна образователна среда за обучение по управление процесите;
 5. Обосноваване на необходимостта от включване в учебно-образователния процес на иновативни подходи, интерактивни форми на обучение, алтернативни учебни програми, съвременни технологии и компетенции;
 6. Стимулиране на научноизследователските търсения за приложение на екологичните методи и технологии в създаване на сигурна информационна среда за развитие на продължаващото обучение в сферата на научните институции;
 7. Участие в обучителни секции, уъркшопове и курсове за придобиване на нови знания и научни компетенции.

Предложеният проект би трябвало да бъде разглеждан и оценяван като процес на последователно утвърждаване на водещи съвременни политики, практики и тенденции в областта на целулозно-хартиената промишленост и  опазване на документалното културно наследство. Управлението на проекта цели изучаването и стимулиране изграждането на иновативен подход за управление на процесите по опазване на околната среда. Цели се и постигане на заложените резултати в предвидения срок на изпълнение върху основата на действащото законодателство и добрите български и чуждестранни практики в областта.
Управлението на проекта ще се основава на текущ и непрекъснат вътрешен мониторинг на качеството и напредъка на проекта. Ще се използва богат инструментариум от механизми и подходи:

 • заповеди за назначаване на екип по проекта;
 • договори, лични отчети, констативни протоколи;
 • контакт-лист на екипа на проекта;
 • текущи координационни срещи; работни срещи; протоколи;
 • кореспонденция и докладни записки;
 • експерименти, анализи, изводи;
 • текуща счетоводна отчетност;
 • текуща подготовка на материали за междинния и заключителен финансов и научен отчет.